Studiju programmas

Sadaļā ir novecojusi un nepilnīga informācija, kas drīzumā tiks atjaunota un papildināta!!!

Ķīmijas bakalaura studiju programma


Pilna laika: klātiene
Programmas direktors: Jānis Švirksts
Akreditēts: 04.07.2007-31.12.2013 Licenzēts: 04.07.2007-31.12.2013
Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabaszinātnes – ķīmija
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi u.t.t.):

 • apgūt tos ķīmijas, fizikas un matemātikas kursus, kas nodrošina ķīmijas zinātnes vispārīgu izpratni;
 • apgūt ķīmijas teorētiskos kursus un praktiskās iemaņas galvenajās ķīmijas apakšnozarēs – neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā ķīmijā;
 • apgūt ķīmisko eksperimentu tehniku, iemaņas un darba drošības prasmes darbam ķīmijas laboratorijā;
 • veikt patstāvīgus pētījumus 10 kredītpunktu apjomā (4 kursa darbi, pa 1 katrā ķīmijas apakšnozarē);
 • izstrādāt bakalaura darbu (ne mazāk kā 10 nedēļu pilnas noslodzes apjomā, jeb 10 kredītpunktu) un to noformēt atbilstoši pieņemtajām prasībām zinātnisku publikāciju sagatavošanai ķīmijā.

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle):

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 15 18 17 10 10 10 80
B 5 2 3 8 10 10 38
C 2 2


Ķīmijas maģistra studiju programma


Pilna laika: klātiene
Programmas direktors: Anda Prikšāne
Akreditēts: 04.07.2007-31.12.2013 Licenzēts: 04.07.2007-31.12.2013
Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabaszinātnes – ķīmija
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi u.t.t.):

 • padziļināti apgūt ķīmijas teorētiskos pamatkursus četrās galvenajās ķīmijas pamatnozarēs – organiskajā, neorganiskajā, fizikālajā un analītiskajā ķīmijā;
 • padziļināt bakalaura programmā iegūtās teorētiskās atziņas un eksperimentālas iemaņas kādā no izvēlētajām ķīmijas apakšnozarēm;
 • pilnveidot pētnieciskā darba māku, veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus, un rezultātus atspoguļot divos kursa darbos (kopā 4 kredītpunkti jeb 4 nedēļas) un maģistra darbā (20 kredītpunkti jeb 20 nedēļas), kura līmenis atbilst zinātnisko publikāciju prasībām.

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle):

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 8 6 6 20 40
B 12 14 14 40


Darba vides aizsardzība un ekspertīze


Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Pilna laika: klātiene
Programmas direktors: Valdis Kaļķis
Akreditēts: 07.11.2007-31.12.2013 Licenzēts: 19.07.2007-19.07.2013
Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi u.t.t.):

 • apgūt teorētiskos kursus darba aizsardzības jomā, kuros ietvertas zināšanas par darba un apkārtējās vides riska faktoriem, ražošanas tehnoloģiju drošību, vides objektu analīzi, arodveselību, darba medicīnas pamatiem, arodtoksikoloģiju, ergonomiku, darba psiholoģiju, pedagoģiju, darba tiesībām un komercdarbības vadīšanu (24 kredītpunktu apjomā);
 • apgūt darba vides risku noteikšanas un novērtēšanas metodes, kas ļauj veikt vispusīgu darba vides risku ekspertīzi, pielietot iegūtās zināšanas praksē komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldību dibinātajās institūcijās un sabiedriskajās organizācijās atbilstoši prasībām, kas noteiktas kompetentam speciālistam darba aizsardzības jautājumos (26 kredītpunktu apjomā);
 • veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā nozarē darba aizsardzības jomā un rezultātus apkopot diplomdarbā (10 kredītpunktu apjomā).

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. Kopā
A 16 12 18 46
B 4 8 2 14


Vidusskolas ķīmijas skolotājs


Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Pilna laika: klātiene
Programmas direktors: Valentīna-Velta Legzdiņa
Akreditēts: 04.07.2007-31.12.2013 Licenzēts: 04.07.2007-31.12.2013
Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Skolotāju izglītība – ķīmija
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi u.t.t.):

 • apgūt pamatzināšanas vispārīgajā pedagoģijā, vispārīgajā un attīstības psiholoģijā;
 • apgūt ķīmijas teorijas mācību metodiku, ķīmijas eksperimentu izpildes un uzdevumu risināšanas metodiku;
 • apgūt skolotāja praktiskās iemaņas 12 nedēļu pedagoģiskajā praksē skolā;
 • izstrādāt diplomdarbu, kas parāda kompetenci zinātņu teorijā un praksē, prasmi veikt pedagoģisko un pētniecisko darbību.

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)

Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. Kopā
A 12 8 20 40
B 8 12 20


Bakalaura studiju programmā apgūstamie priekšmetiA daļas priekšmeti

[DDET Augstākā matemātika]

Kurss sastāv no vairāku matemātikas disciplīnu nodaļām. Aplūkojamos jautājumus nosaka citu studiju priekšmetu vajadzības un to matemātikas zināšanu minimums, kāds ir nepieciešams, lai studenti varētu patstāvīgi lasīt savas specialitātes zinātniski tehnisko literatūru. Kurss ietver tādas tēmas kā atvasinājuma pielietojumi, integrālrēķini, diferenciālvienādojumi, vairākkartīgie līnijas un virsmas integrāļi, lauka teorijas elementi un rindas.

Kursa autors: Dr. Matemātikas doktors, asoc.prof. Kārlis Šteiners

[/DDET]

[DDET Vispārīgā ķīmija ]

Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura programmas ietvaros 1. studiju semestrī. Tā mērķis ir sagatavot studentus neorganiskās, fizikālās, analītiskās un organiskās ķīmijas apgūšanai tālākajā studiju procesā, sniedzot teorētiskas zināšanas atomu un molekulu uzbūvē, termoķīmijā, ķīmiskajā kinētikā, skābju-bāzu īpašībās, elektroķīmijā, kā arī organisko savienojumu uzbūvē un īpašībās. Kursa mērķis ir arī vienkāršāko eksperimentālā darba iemaņu apguve ķīmiskajā laboratorijā – šķīdumu pagatavošana, vielu attīrīšana, ķīmisko pārvērtību veikšana, fizikālo konstanšu noteikšana un izmantošana vielu pierādīšanā.

Kursa autors: Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Pēteris Mekšs

[/DDET]

[DDET Fizikālā ķīmija]

Kurss paredzēts Ķīmijas fakultātes dabaszinātņu bakalaura akadēmiskai studiju programmai.
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās pamatzināšanas un praktiskās iemaņas fizikālajā ķīmijā, pamatā ķīmiskajā termodinamikā. Lekcijās tiek izklāstīta teorija par termodinamisko procesu apgriezeniskumu, fāžu līdzsvaru un ķīmisko procesu līdzsvariem. Praktiskajos darbos studenti apgūst ķīmisko reakciju termodinamisko potenciālu un entropijas izmaiņu aprēķinus, plaši izmantojot matemātiskās metodes. Laboratorijas darbos studenti apgūst vienkāršāko eksperimenta tehniku, izpildot darba uzdevumus, kas bez praktisko zināšanu apgūšanas arī padziļina teorētiskās zināšanas. Izstrādājot laboratorijas darbus, studenti apgūst laboratorijas dokumentācijas noformēšanu, datu apstrādes metodes, kā arī trenējas interpretēt un novērtēt iegūtos rezultātus.

Kursa autori: Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Andris Actiņš, Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jānis Čakste

[/DDET]

[DDET Analītiskā ķīmija ]

Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura kursa ietvaros 3. studiju semestrī. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar analītiskās ķīmijas svarīgākajām metodēm un teorētiskajiem pamatjautājumiem (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un to pielietojumu vielu atdalīšanas un identificēšanas procesos. Semināru un praktiskajās nodarbībās studenti apgūst analītiskajā ķīmijā lietojamās aprēķinu metodes un datoru izmantošanu to veikšanā (Excel u.c. programmas). Laboratorijas nodarbībās studenti apgūst kvalitatīvās ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes metodes (selektīvā un sistemātiskā ķīmiskā analīze, fluorescences un emisijas spektrālanalīze, hromatogrāfija).
Kursa autors: Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jānis ?ībietis

[/DDET]

[DDET Organiskā ķīmija ]

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par organiskiem savienojumiem un to pārvērtībām – to vietu dabā un cilvēku dzīvē, iegūšanas metodēm, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, izmantošanas jomām un iespējām, kā arī attīstīt prasmes iegūt un pārveidot organiskās vielas, tās pareizi nosaukt, izskaidrot to rašanās vai pārveidību vienkāršākos mehānismus. Kursā ir īsi aplūkotas visas nozīmīgākās organisko savienojumu klases, parādītas to savstarpējās pārvērtības, atzīmētas pašas svarīgākās fizikālās un ķīmiskās īpašības, aplūkoti organisko savienojumu nomenklatūras principi un prakse.

Kursa autors: Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Andris Zicmanis

[/DDET]

[DDET Neorganiskā ķīmija ]

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ķīmisko elementu un to savienojumu īpašībām, balstoties uz periodisko likumu un izmantojot atziņas par vielas uzbūvi kā arī citus teorētiskās ķīmijas pamatjēdzienus. Tiek doti priekšstati par molekulu struktūru, ķīmisko saiti, par oksidēšanās un reducēšanās procesiem, kā arī apskatītas galvenās neorganisko savienojumu klases un to īpašības. Studenti apgūst laboratorijas darbu tehniku un pēta neorganisko savienojumu īpašības

Kursa autors: Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Jānis Švirksts

[/DDET]

[DDET Bakalaura darbs ķīmijā]

Bakalaura darbs ir studijas noslēdzošais posms, tas ir neliels pētījums par noteiktu tēmu ar zinātnisku vai praktisku nozīmi. Studenti patstāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv bakalaura darbu izvēlētajā ķīmijas apakšnozarē. Bakalaura darba mērķis ir sistematizēt un paplašināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un lietot tās, veicot patstāvīgu zinātnisku pētījumu, kā arī apkopojot un analizējot iegūtos rezultātus un noformējot bakalaura darbu atbilstoši pieņemtajām prasībām zinātnisku publikāciju sagatavošanai ķīmijā.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Andris Zicmanis

[/DDET]

Kursa Darbi

[DDET Kursa darbs neorganiskajā ķīmijā]

Kursa darbs ir vērsts uz ķīmijas pamatkursu un zinātniskā darba iemaņu padziļinātu apguvi. Kursa darbā tiek veikta kāda neorganiskā savienojuma sintēze, izvēloties sintezējamo objektu no katedras piedāvāto savienojumu klāsta. Studentam ir jāveic literatūras izpēte par šo savienojumu grupu, jāizvēlas sintēzes metode, jāsintezē izvēlētais savienojums, jāidentificē iegūtais produkts, izmantojot analītiskās un fizikālās ķīmijas pētīšanas metodes, jāraksturo savienojuma īpašības, jāprot pamatot sintēzes reakcijas norise no termodinamikas viedokļa.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Jānis Švirksts

[/DDET]

[DDET Kursa darbs organiskajā ķīmijā]

Organiskās ķīmijas zināšanas jāizmanto patstāvīga zinātniska darba veikšanai. Studentam jāizanalizē literatūra par kādu konkrētu organisko savienojumu, jāizvēlas sintēzes metode un jāsintezē šis savienojums. Iegūtais produkts jāidentificē un jāapraksta tā īpašības. Jāprot teorētiski pamatot reakciju norisi un interpretēt iegūtos rezultātus.Sintezējamo savienojumu students izvēlas no katedras piedāvāto objektu klāsta, un to apstiprina katedras vadītājs.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Jānis Drē?eris

[/DDET]

[DDET Kursa darbs fizikālajā ķīmijā]

Kursa darbs ir vērsts uz atsevišķu pamatkursu (Fizikālā ķīmija I un Fizikālā ķīmija II) un zinātniskā darba iemaņu padziļinātu apguvi. Kursa darbā tiek pētītas dažādu fizikālo faktoru ietekmes uz ķīmiskajiem objektiem, kā arī ķīmisko procesu fizikālās izpausmes. Kursa darba tēmu, vadoties no perspektīvās darba vietas aktualitātēm, piedāvā pats students vai arī viņš izvēlas kādu no katedras pasniedzēju piedāvātajām tēmām.Studentam ir jāveic literatūras pētījumi, jāapgūst viena vai vairākas fizikāli ķīmiskās pētīšanas metodes, jāveic iegūto rezultātu kritisks novērtējums, kā arī jānovērtē izvēlētas tēmas kā bakalaura darba satura perspektivitāte.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Andris Actiņš

[/DDET]

[DDET Kursa darbs analītiskajā ķīmijā]

Zināšanas analītiskajā ķīmijā jāizmanto patstāvīga zinātniska darba veikšanai. Analizējamā objekta izpētei jāizvēlas kāda ķīmiskā vai fizikāli ķīmiskā analīzes metode. Iegūtie analīžu rezultāti matemātiski jāapstrādā un jānovērtē. Analizējamo objektu students izvēlas no katedras piedāvāto objektu klāsta, un to apstiprina katedras vadītājs.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, doc. Silvija Bērziņa

[/DDET]


B daļas priekšmeti

[DDET Ievads ķīmijas studijās]

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ķīmiskās izglītības un ķīmisko pētījumu organizāciju Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Latvijā kopumā. Kurss iepazīstina arī ar ķīmijas zinātnes vēsturisko attīstību Latvijā un sniedz priekšstatu par aktuālām mūsdienu ķīmijas un starpzinātņu problēmām pasaulē

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Jānis Švirksts

[/DDET]

[DDET Ķīmijas informācija]

Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par zinātniskās darbības pamatprincipiem un par ķīmijas informācijas nozīmi ķīmiķa darbā. Kursā paredzēts strādāt ar ķīmijas informāciju – atrast informācijas avotus, informāciju fiksēt, analizēt un radoši izmantot savā pētniecības darbā, kā arī gūt izpratni ķīmijas informācijas izmantošanu teorētisko vai praktisko pētniecības darbu veikšanas, noformēšanas un publiskošanas gaitā.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jāzeps Logins

[/DDET]

[DDET Angļu valoda ķīmiķiem]

Kursa mērķis ir pilnveidot studējošo zināšanas un prasmes angļu valodā, darbojoties ķīmijas zinātnēm raksturīgā vidē, lai studējošie varētu sekmīgi piedalīties lekcijās un semināros angļu valodā, spētu prezentēt savus zinātniskos darbus.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Miķelis Valdis Veidis

[/DDET]

[DDET Fizika dabas zinātnēm ]

Fizikas kurss “Fizika dabas zinātnēm” dabaszinātņu studentiem tiek realizēts viena semestra laikā. Nedēļā tiek lasītas lekcijas 3 stundu apjomā. Paralēli teorētiskajam izklāstam lekcijās tiek demonstrēti fizikālo parādību eksperimenti, izmantojot Fizikas nodaļas Demonstrāciju kabineta iespējas. Studenti izstrādā arī laboratorijas darbus par fizikas tēmu Vispārīgās fizikas praktikumā, 2 stundas nedēļā. Materiāla izklāsts kursos notiek induktīvi, t.i. izmantojot piemērus, demonstrācijas, ejot no atsevišķā uz vispārinājumiem – fizikāliem jēdzieniem un likumībām. Matemātiskā aparāta lietojumi kalpo apgūto fizikālo jēdzienu un likumību precīzam aprakstam.
Reizi nedēļā notiek viena e-universitātes nodarbība (2 stundas), kurā tiek izpildīti testi. Ar testu palīdzību studenti veic apgūtā materiāla paškontroli.
Testi kalpo arī studentu zināšanu novērtēšanai – viens tests uz katru tēmu – kopā 4 testi.

Kursa autori:
Hd. Fizikas habil. doktors, prof. Ruvins Ferbers
Dr. Fizikas doktors, asoc.prof. Andris Muižnieks
Hd. Fizikas habil. doktors, prof. Mārcis Auziņš
Dr. Fizikas doktors, asoc.prof. Leonīds Buligins
Hd. Fizikas habil. doktors, asoc.prof. Uldis Rogulis

[/DDET]

[DDET Organisko savienojumu pētīšanas metodes ]

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par organisko savienojumu attīrīšanas paņēmieniem, fizikāli-ķīmisko raksturlielumu noteikšanu un struktūras pierādīšanas metožu būtību. Lekciju kursā apskata organisko savienojumu izdalīšanas un attīrīšanas metodes. Dots dažādu hromotogrāfisko metožu salīdzinājums un raksturotas hromatogrāfiskās analīzes rezultātu izmantošanas iespējas organisko savienojumu analīzē. Dots pārskats par spektrālām analīzes metodēm.

Kursa autori:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Anda Prikšāne
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Pēteris Mekšs

[/DDET]

[DDET Organisko savienojumu spektroskopijas pamati ]

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par organisko vielu spektroskopiju un prasmes par tās lietot organisko savienojumu struktūras noskaidrošanā, to kvalitatīvajā un kvantitatīvajā analīzē. Kursā ir sīkāk aplūkoti 1H- un 13C-kodolu magnētiskās rezonanses spektri, infrasarkanie spektri, ultravioletās un redzamās gaismas spektri un masspektri. Sniegts īss ieskats par minēto spektru reģistrēšanas aparatūru, spektru rašanos un to saistību ar pētāmās vielas struktūru, detalizēti aplūkota visu spektru veidu interpretācija. Studējošie tiek trenēti organisko vielu analīzē, sākumā atsevišķi, bet pēc tam vienlaikus lietojot visu minēto spektru datus.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Andris Zicmanis

[/DDET]

[DDET Organiskie analītiskie reaģenti]

Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura programmas ietvaros. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem organiskajiem reaģentiem, kuri tiek izmantoti analītiskajā ķīmijā, un to lietošanas metodēm (analītu atdalīšanas, identificēšanas un kvantitatīvās noteikšanas procesos). Semināru nodarbībās studenti apgūst prasmi patstāvīgi izvēlēties konkrētu objektu analīzei piemērotākos reaģentus un analīzes metodes, kā arī plānot analīžu gaitu.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jānis Ģībietis

[/DDET]

[DDET Sadzīves ķīmija]

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par sadzīvē plašāk lietojamām ķīmiskajām vielām un materiāliem. Kursa uzdevumi ir apgūt priekšstatus par polimēru materiāliem, celtniecības materiāliem, plastmasām, krāsām, lauksaimniecībā izmantojamām ķimikālijām, kosmētikā lietojamām ķīmiskām vielām u.c. izstrādājumiem.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Valdis Kaļķis

[/DDET]

[DDET Darba aizsardzība ]

Studiju kursa mērķis ir veidot studentiem pareizu attieksmi pret darba vidi un sniegt pamatzināšanas par riska faktoriem darba vidē, to ietekmi uz organismu, drošām darba metodēm, aizsardzību un profilaksi. Kurss sniedz zināšanas arī par elektrodrošības, sprādziendrošības, ugunsdrošības, augsta un zema spiediena drošības, radiācijas drošības un ķīmisko vielu drošību, drošības tehnikas līdzekļiem, t.sk. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, par drošām darba metodēm ķīmijas, fizikas un citās dabas un tehnisko zinātņu laboratorijās.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Valdis Kaļķis

[/DDET]

[DDET Datoru lietošana ķīmijā]

Iepazīstināt klausītājus ar dažādu datortehniku, aparatūru un izplatītāko programmatūru, kā arī ar darbu datortīklos un vispasaules tīmeklī, ņemot vērā ķīmiķu vajadzības. Tiek aplūkotas dažādas mērījumu apstrādes aprēķinu metodes. Kurss orientēts uz datoru izmantošanu mācību un zinātniskajā darbā, rezultātu apstrādi, zinātnisko pētījumu veikšanu un darbu pasniegšanu. Kursu beidzot interesenti var kārtot ECDL (Eiropas datorprasmes sertifikāta) eksāmenus (Samaksājot par eksamenācijas karti ECDL organizācijai).

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, doc. Sigurds Takeris

[/DDET]

[DDET Bioloģiskā ķīmija]

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dzīvo organismu ķīmiskajiem procesiem, to regulācijas mehānismiem un bioloģiski aktīvo savienojumu uzbūvi, īpašībām un sintēzi. Kursā apskata arī medikamentu un toksisko vielu ietekmi uz organismā notiekošajiem procesiem

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Anda Prikšāne

[/DDET]

[DDET Dabas resursu un lietišķā ķīmija]

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par dabas resursu un lietišķo ķīmiju. Kursa uzdevumi ir apgūt dabas resursu un lietišķās ķīmijas teorētiskos un praktiskos aspektus, radīt spēju studentiem patstāvīgi spriest par dabas resursu racionālu izmantošanu un izvērtēt dažādās lietišķās ķīmijas nozares, to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Andris Alfrēds Spricis

[/DDET]

[DDET Masspektrometrijas pamati]

Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura programmas ietvaros 5. studiju semestrī. Tā mērķis ir sagatavot studentus masspektrometrijas metožu lietošanai organisko vielu analīzē. Kurss sniedz teorētiskas zināšanas par organisko vielu identifikācijas principiem ar masspektrometrijas metodēm, kā arī iepazīstina ar iekārtu uzbūvi un darbības fizikālajiem pamatiem. Kursa mērķis ir studentu sagatavošana masspektru interpretācijas principu pārzināšanā, kas iegūti elektronu plūsmas trieciena un ķīmiskās jonizācijas apstākļos.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Pēteris Mekšs

[/DDET]

[DDET Lielmolekulārie savienojumi]

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par polimēriem kā par patstāvīgu fundamentālo ķīmijas disciplīnu un tās lomu zinātniski tehniskā progresā, apgūt priekšstatus par makromolekulāro sistēmu uzbūvi, polimēru ķīmiskām un fizikālām īpašībām, polimēru sintēzi, pārstrādes metodēm, heterogēniem polimērkompozītu materiāliem, īpašību modificēšanas un ilgizturības nodrošināšanas paņēmieniem, kā arī par polimēru materiālu izmantošanu tehnikā un sadzīvē.

Kursa autors:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Valdis Kaļķis

[/DDET]

[DDET Vispārīgā pārtikas ķīmija]

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem vispārīgas zināšanas par pārtikas produktiem, par to sastāvdaļu klasifikāciju, uzbūves principiem un pārvērtībām pārtikas produktu ieguves procesos, uzglabāšanas un lietošanas laikā, par pārtikas produktu uzturvērtību, dodot izpratni par veselīga uztura ieteikumiem, par pārtikas produktu drošību un nekaitīgumu reglamentējošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības pārtikas piedevām, uztura bagātinātājiem, pārtikas piesārņojumam, pārtikas iesaiņošanai u.c.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Ida Jākobsone

[/DDET]

[DDET Heterocikliskie savienojumi]

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem kopainu par heterocikliskiem organiskiem savienojumiem un pamatzināšanas par tiem – to vietu citu organisko vielu saimē, iegūšanas metodēm, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, izmantošanas jomām un iespējām. Kursā ir sīkāk aplūkotas tās heterociklisko savienojumu grupas, kuras vai nu plašāk izplatītas dabā, vai kurām ir daudzveidīgāka un nozīmīgāka izmantošana cilvēku ikdienas dzīvē, – pieclocekļu heterocikliskie savienojumi ar vienu vai vairākiem heteroatomiem, . sešlocekļu heterocikliskie savienojumi ar vienu vai vairākiem heteroatomiem, kondensētie heterocikliskie savienojumi, kas satur divus vai vairākus ciklus u.c. Aromātiskie heterocikliskie savienojumi tiek salīdzināti ar saviem alifātiskajiem analogiem.

Kursa autori:
Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Andris Zicmanis,
Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jāzeps Logins

[/DDET]

[DDET Kristālķīmija]

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kristālisku vielu uzbūves vispārējiem principiem un kristālisko struktūru klasifikāciju, ar sakarībām starp kristālu struktūru un atomu ķīmiskās mijiedarbības dabu tajos, ar saikni starp vielas kristālisko struktūru un tās fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

Kursa autors:
Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Jānis Švirksts

[/DDET]